Disclaimer

1. TOEPASSELIJKHEID

Elk bezoek aan de website van FEMA is onderworpen aan haar algemene voorwaarden, inclusief de huidige bijzondere bepalingen.
Het bezoeken van de website “https://www.fema.be” houdt automatisch in dat u de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten. Deze voorwaarden beheersen enkel en alleen het gebruik van deze website en zijn geenszins van toepassing op de levering van specifieke diensten die door FEMA worden aangeboden. Indien u deze voorwaarden schendt of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan FEMA u de toegang tot deze website ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

FEMA kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.  U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site deze voorwaarden na te lezen. U kunt deze steeds terugvinden op de startpagina.
Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.  Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigd.

2. Werking

De website “https://www.fema.be” biedt u de mogelijkheid als gebruiker, producent of handelaar, om online prijsgegevens respectievelijk in te voeren en te consulteren. U kunt, aan de hand van een gedetailleerde cataloog, de gewenste prijslijst selecteren en consulteren. Met een zoekopdracht vindt u snel wat u nodig hebt. 

3. GEEN AANBOD VAN GOEDEREN

De terbeschikkingstelling van gegevens door FEMA via deze website kan door de gebruiker op geen enkele wijze worden aanzien als een aanbod, dat van FEMA zou uitgaan, tot verkoop van goederen.
De informatie die wordt meegedeeld op deze website heeft een louter informatief en niet-bindend karakter.

4. GEEN AANSPRAKELIJKHEID

FEMA kan op geen enkel wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en voor de eventueel foutieve informatie weergegeven op deze website.
FEMA is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen. Ze is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien FEMA gewaarschuwd werd voor zulke schade.

De veiligheid en betrouwbaarheid van deze website en de door FEMA verzonden elektronische communicatie kan door FEMA niet gegarandeerd worden. Virussen, hackingaanvallen, spyware, en andere informaticamisdrijven blijven een bestaand risico bij het gebruik van het internet, en bijgevolg bij het gebruik van deze website en/of het voeren van elektronische communicatie.

De gebruiker van deze website of ontvanger van elektronische communicatie dient ter voorkoming van deze bedreiging de nodige voorzorgen te nemen (bijvoorbeeld installatie van antovirussoftware, firewallsoftware of antispywaresoftware, voldoende hoge veiligheidsinstellingen, geen onbekende bestanden openen, enz.). FEMA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de gebruiker van deze website en/of de ontvanger van elektronische communicatie zou lijden ingevolge enig informaticamisdrijf. 

Deze site kan links bevatten naar websites die beheerd worden door derden. FEMA controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat FEMA op de een of andere manier samenwerkt of dat FEMA de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De auteursrechten en de databankrechten op de volledige inhoud van deze site behoren toe aan FEMA. Deze website, alsmede de teksten, logo's, afbeeldingen en andere items, evenals de selectie en de vormgeving ervan,  worden door het auteursrecht beschermd. 
Elke kopie, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van geheel of een gedeelte van deze site, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens mits voorgaande schriftelijke toelating van FEMA.  Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.
In geval van inbreuk op deze rechten heeft FEMA het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

6. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Deze website wordt beheerd vanuit de zetel van FEMA te ZELLIK (BELGIE).  Deze voorwaarden worden derhalve beheerst door Belgisch recht. 
Ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of van één van de gelinkte websites, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. FEMA behoudt zich evenwel het recht voor om zich tot de krachtens artikel 624 Ger. W. bevoegde rechtbank te wenden, indien zij dit wenst.